boombeheer in Digitree

boombeheer_600x360

 

 

uitwisseli...

1. Conversie boomgegevens

Bestaande tabellen of bestanden met boomgegevens worden geconverteerd naar digitree. De opzet van de database van digitree sluit aan bij hoofdstuk 51.5 van de RAW-catalogus voor het snoeien van bomen. Verder biedt de database ruimte voor registratie van boomveiligheidskenmerken om te voldoen aan de zorgplichtregistratie en zijn aanvullende thema's als ziekten en plagen en monumentale status van bomen beschikbaar.

 

Digitree heeft ervaring met het converteren van gegevens uit DgDialog van de Grontmij, GBI van Oranjewoud, GB Boombeheer van Groenestein beheersoftware, Mi2 van Arcadis en de database van DHV. Daarnaast is het mogelijk om op tal van andere manieren boomgegevens aan te leveren. Minimale voorwaarde is dat per boom de x,y-coördinaten beschikbaar zijn.

 

Bij de conversie wordt een overzicht gemaakt van de onderdelen of kenmerken waar de database van digitree afwijkt ten opzichte van het aangeleverde gegevensbestand. Afstemming tussen deze bestanden wordt vastgelegd in een conversieprotocol.

 

 

online50x5... mobiel50x5...  

2. Projectinrichting

Na de conversie wordt een project in digitree aangemaakt. Dit houdt in dat beschikbare boomgegevens in de digitree database opgenomen worden en bekeken kunnen worden via de online viewer. Het inventarisatiemenu van Digis wordt afgestemd op het conversieprotocol.

 

Alle gegevens worden via de Digitreeservers beschikbaar gemaakt. Uiteraard zijn alle gegevens alleen te benaderen wanneer men over de juiste inlogcodes en rechten beschikt.

 

Voor het benaderen van de online viewer is geen installatie ter plaatse nodig. Een recente internetbrowser voorzien van de laatste versie van Adobe flashplayer is voldoende. Voor het werken met digitree mobiel is installatie van de basissoftware 2L field vereist. Deze software wordt geleverd door onze partner Linx Mobile Solutions uit Wageningen.

 

 

planmatig5...  

3. Instructie en helpdesk

Wanneer alle gegevens in Digitree beschikbaar zijn wordt een instructie verzorgd. In deze instructie worden de beschikbare functies van de online viewer en Digis uitgelegd. Ook het up- en downloaden van gegevens naar de Digitree-server wordt toegelicht. Voor digitree gebruikers die een overeenkomst hebben afgesloten is gedurende de looptijd van deze overeenkomst een helpdesk beschikbaar.

 

 

mobiel50x5...  

4. Opname boomkenmerken

Alle boomgegevens worden in de digitree software vastgelegd. De daadwerkelijke inventarisatie maakt geen onderdeel uit van het dienstenpakket van digitree. Hier vindt u een overzicht van bedrijven die inmiddels een ruime ervaring hebben met Digitree-software.

 

 

online50x5...  

5. Themakaarten en gegevensoverzichten

Wanneer de inventarisatiegegevens naar de online viewer verstuurd worden, zijn direct diverse themakaarten beschikbaar. In een oogopslag wordt inzicht verkregen in de onderhoudstoestand en de veiligheid van een boombestand. Per boom is een logboek beschikbaar met informatie over nieuwe, actuele en historische inspectiegegevens.

 

Beschikbare thema's:

  • eindbeeld
  • onderhoudstoestand
  • risicoklasse
  • nader onderzoek
  • periode van volgende inspectie
  • ziekten en plagen
  • monumentale bomen

 

Deze thema's kunnen uitgebreid worden met zelf samengestelde selecties en uitgegeven deelopdrachten.Met beheerdersrechten kunnen inspectiegegevens goed- of afgekeurd en verwijderd worden. Ook kunnen diverse gegevensoverzichten gedownload worden, welke direct in excel geopend kunnen worden.

 

 

planmatig5...  

6. Beheerplan, bestek en begroting

Zodra de boomgegevens gethematiseerd beschikbaar zijn in de online viewer kan op basis hiervan een boombeheerplan opgesteld worden. Dit beheerplan kan resulteren in een bestek en een begroting op basis waarvan snoeiwerk aanbesteed kan worden. Het opstellen van een boombeheerplan, bestek en/of begroting valt buiten het dienstenpakket van digitree. Op onze website zijn namen beschikbaar van bedrijven die hiermee ruime ervaring hebben.

 

De digitree software sluit aan bij de systematiek Planmatig boombeheer®. Meer informatie hierover is te vinden op www.planmatigboombeheer.nl

 

planmatig5...  

6a. Assistentie directievoering

Zodra een snoeibestek op de markt gebracht is, dient hier toezicht op gehouden te worden. De directie controleert het snoeiwerk en de bestekadministratie dient op orde te zijn. Tijdens bouwvergaderingen worden afspraken over de kwaliteit en de voortgang van het snoeiwerk vastgelegd.

 

Assistentie bij de directievoering valt buiten het dienstenpakket van digitree. Op onze website zijn namen beschikbaar van bedrijven die hiermee ruime ervaring hebben.

 

 

online50x5...stats50x50

7. Uitgifte (deel)opdrachten

Op basis van een bestek en de begroting kunnen deelopdrachten (werkuitvoering) uitgegeven worden zolang het beschikbare budget toereikend is. Zodra u de deelopdracht beschikbaar stelt in de online viewer, kunnen de bijbehorende gegevens gedownload worden naar een excelbestand of direct naar digitree mobiel zodat een boominspecteur beschikt over de juiste boomgegevens en te snoeien aantallen.

 

 

stats50x50

7a. Assistentie besteksadministratie

De RAW-systematiek schrijft het opstellen van week- en termijnstaten voor. Op basis hiervan wordt het snoeiwerk afgerekend. Aanvullend op de gebruikersovereenkomst kan digitree assisteren bij de besteksadministratie. Wekelijks wordt gecontroleerd of een aannemer de snoeimutaties verwerkt heeft in de digitree software. Wanneer de mutaties correct verwerkt zijn wordt op basis van deze gegevens een weekstaat opgemaakt en per vier weken een termijnstaat. Wanneer bij de wekelijkse controle blijkt dat de aannemer die week geen mutaties verwerkt heeft, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.

 

Voor de assistentie bij de besteksadministratie wordt een vast bedrag per termijn in rekening gebracht afhankelijk van het aantal deelopdrachten dat gelijktijdig uitgevoerd wordt.